Knjige

Polona Vesel Mušič

BIRMA – PEČAT SVETEGA DUHA 

 

Priročnik za starše birmancev in birmanske botre

Zbirka: Birmanska pastorala I 

Ljubljana, september 2013

(1. ponatis 2016)

vsebina

Uvod

Knjigi na pot

1 Naši otroci odraščajo

1.1 Mladostništvo

1.2 Področja odraščanja

   1.2.1 Telesni razvoj in spolnost

   1.2.2 Okolje in šola

   1.2.3 Družina

   1.2.4 Religioznost, vera

   1.2.5 Odnos do avtoritete

   1.2.6 Gibljivost pri odločanju

1.3 Puberteta v sveti družini – dvanajstletni Jezus v templju

1.4 Kje pri vzgoji črpamo moč in oporo?

   1.4.1 Molitev

   1.4.2 Sveto pismo – Božja beseda

   1.4.3 Zakramenti

2 Priprava na zakrament svete birme

2.1 Oblike priprave na birmo

2.2 Nosilci v pripravi na birmo

   2.2.1 Birmanci

          Mladi in birma

          Kdo so mladi v pripravi na birmo?

          Potrebe birmank in birmancev

          Pomen odnosa do birmancev

   2.2.2 Družina, starši

          Poslanstvo, vloga družine, staršev

          Način življenja danes

          Pristopi do današnje družine v pripravi na birmo

   2.2.3 Birmanski botri

          Poslanstvo, vloga botra

          Izbira birmanskih botrov

          Pogoji za botre

          Pričakovanja birmancev glede botrov in obdarovanje birmancev

          Pastoralni vidiki

   2.2.4 Birmanski animatorji

          Pomen in vloga birmanskih animatorjev

          Birmanska skupina in birmanci

   2.2.5 Župnija, občestvo

          Pomen župnije in vloga občestva

          Pomen sodelovanja v župniji za mlade

          Mladim dati čim več možnosti

          Duhovne vaje kot celostna oblika priprave na birmo

          Župnija in družina

   2.2.6 Duhovniki

          Oznanilo, združeno s pričevanjem

          Služba bližnjemu v ljubezni

          Graditev župnijskega občestva (župnik in sodelavci)

          Lastnosti duhovnikov

 

  2.2.7 Škofje (birmovalci)

          Škof – delivec zakramenta birme

          Vloga škofa pri srečanjih pred birmovanji

          Vloga škofa pri postavljanju smernic znotraj birmanske pastorale

2.3 Človek je pot Cerkve

3 Sveti Duh, birma, vera

3.1 Pomen in razvoj vrednot v človekovem življenju

   3.1.1 Razvoj vrednot skozi življenje

   3.1.2 Vrednote in mladi (birmanci)

3.2 Vera v človekovem življenju

   3.2.1 Vera je dar

   3.2.2 Vloga Svetega Duha pri rasti vere

   3.2.3 Razvoj vere v različnih obdobjih življenja

   3.2.4 Kristjan veruje v Jezusa Kristusa – Vstalega Gospoda

   3.2.5 Binkoštni dogodek

3.3 Sveti Duh

   3.3.1 Kdo je Sveti Duh?

          Sveti Duh je ljubezen in milost

          Sveti Duh – imena in nazivi

   3.3.2 Simboli Svetega Duha

   3.3.3 Prisotnost Svetega Duha v zgodovini odrešenja

   3.3.4 Sveti Duh v našem življenju – pomen zakramentov

3.4 Zakrament svete birme

   3.4.1 Bistvo in učinki zakramenta svete birme

   3.4.2 Darovi in sadovi Svetega Duha

   3.4.3 Sveti Duh – birma – vera

          Rast vere omogoča Sveti Duh

          Verski razvoj je proces rasti

          Delovanje božje milosti v dušah ljudi je skrivnost

          Birma je korak na poti k bolj zreli veri

          Zrelost v veri ne more biti pogoj za prejem zakramenta birme

          Božji dar je naloga, darilo je hkrati naročilo

          Kakovostna priprava na zakrament birme

   3.4.5 Kdo more prejeti zakrament birme

         Vprašanje pogojev in pogojevanja v birmanski pastorali

   3.4.6 Obred svete birme

          Zgradba svete maše

          Potek obreda svete birme

   3.4.7 Pomen praznovanja

3.5 Prijateljstvo s Svetim Duhom ohranjamo in krepimo

   3.5.1 Pridi, Sveti Duh, pridi po Mariji

   3.5.2 Sveti Duh nas usposablja za izpolnjevanje našega poslanstva

   3.5.3 Molitve k Svetemu Duhu

Sklepno razmišljanje

Izročitev birmanske pastorale Marijinemu brezmadežnemu srcu

Reference

Priloge

BIRMA – PEČAT SVETEGA DUHA 

 POVZETEK

Priročnik Birma – pečat Svetega Duha je kot prva knjiga iz zbirke Birmanska pastorala novost na tem področju. V njem starši, botri in vsi drugi najdemo nekaj misli za spodbudo v pripravi na zakrament svete birme, zato je priročnik lahko dober pripomoček pri katehezi odraslih. Naslov nas uvede v samo bistvo zakramenta birme. Najpomembnejši pri zakramentu birme je Sveti Duh, skriti Bog, ki po maziljenju s krizmo vtisne v dušo kristjana duhovno – neizbrisno znamenje, Gospodov pečat, da smo Božji otroci, zaznamovani z njegovo ljubeznijo (2 Kor 1,21–22), zato smo povabljeni, da bi o tem pričali.

Sveti Duh, ki je ljubezen, posvečuje naše življenje in nas napravlja dragocene. Že s krstom nas naredi za Božje otroke in nas usposablja, da Bogu lahko rečemo Oče, pri birmi pa krstno milost potrdi (birma – confirmatio – potrditev), izpopolni in okrepi s tem, da poveča v nas svoje darove. Pod vplivom Svetega Duha notranji, duhovni človek zori in se krepi. Mlademu človeku tako birma da možnost, da ob pomoči Svetega Duha dozoreva in pot zorenja lažje prehodi.

Tudi starši, botri in drugi smo prehodili vsak svojo pot in tudi nas, ki smo bili krščeni in birmani pred mnogimi leti, vedno spremlja Sveti Duh in nas tiho vabi na pot za Gospodom. Daje nam darove in omogoča srečanja ter medosebne odnose, da zmoremo hoditi po poti krščanskega življenja, da smo krščanski starši oz. botri in kot taki zgled in opora našim otrokom – birmancem, ki se pripravljajo na zakrament svete birme – ali pa nam k temu lahko pomaga tudi čas priprave na sveto birmo. Birma in priprava nanjo je zato velika priložnost za nas, starše oz. botre, naše otroke oz. varovance, pa tudi animatorje, duhovnike in vse župljane in dobro je, da ta dragoceni čas preživimo v medsebojnem povezovanju in predvsem v molitvi.

Naši otroci pa pravzaprav niso več otroci, so mladeniči in mladenke, kar pomeni, da odraščajo. Zato je na začetku besedila nekaj besed namenjenih temi odraščanja v povezavi z možnostmi, kje kot starši in botri v tem zahtevnem obdobju lahko črpamo moč in oporo; v drugem poglavju sledi nekaj misli o pripravi na birmo, s poudarkom na nosilcih in oblikah priprave; tretje poglavje pa nam predstavi temeljne misli o tem, kdo je Sveti Duh ter kaj za nas pomeni vera in zakrament svete birme.

Priročnik temelji na besedilu disertacije o birmanski pastorali in na predavanjih za starše in botre. Povod zanj je dejstvo, da imajo birmanci, ki so glavni akterji priprave na birmo, veliko možnosti, da se prek različnih oblik (verouka, birmanskih skupin, duhovnih vaj …) na prejem zakramenta birme kar najbolj kakovostno pripravijo, medtem ko imamo starši in botri za to navadno le malo možnosti. Gre za področje, kjer je pomanjkanje gradiv, a smo kot starši ali botri kljub temu povabljeni k sodelovanju.

Na naših poteh duhovnega odraščanja in sodelovanja s Svetim Duhom ter njegovimi darovi nam vsem želim obilo ljubezni, veselja, miru, potrpežljivosti, blagosti, dobrotljivosti, zvestobe, krotkosti, samoobvladovanja (Gal 5,22–23), kar vse so sadovi Svetega Duha in je zanje poleg darov potrebno tudi naše sodelovanje. Naj nam v pripravi na birmo pri tem s svojim zgledom in varstvom pomaga Mati Marija, Gospod pa naj nas po Svetem Duhu vodi in blagoslavlja.

Polona Vesel Mušič

KLJUČNE BESEDE

Sveti Duh, zakrament svete birme, odraščanje, birmanska pastorala, molitev, Sveto pismo – Božja beseda, zakramenti, nosilci v pripravi na birmo, vrednote, vera

 

KNJIGI NA POT

Birma – pečat Svetega Duha je priročnik, ki je namenjen predvsem staršem birmancev in njihovim botrom, pa tudi vsem drugim subjektom in nosilcem v birmanski pastorali, ki bi želeli spoznati osnovne informacije o zakramentu birme in pripravi nanjo. Predstavlja svojevrstno novost na tem področju in je sad večletnega raziskovalnega in študijskega dela avtorice.

Besedilo temelji na doktorski disertaciji o birmanski pastorali z naslovom Birmanska pastorala na prepihu: vzgojno-pastoralni model kot oblika celostne vzgoje v Cerkvi na Slovenskem, ki je prva tako obširna in poglobljena študija v Cerkvi na Slovenskem v povezavi z birmansko pastoralo, kar potrjujejo tudi njeni ocenjevalci. Tako besedilo predstavlja nedvomno celovit program, katerega namen je s kakovostno pripravo na birmo pomagati staršem in botrom k veri – odnosu z Bogom in jih okrepiti v prvinah krščanskega življenja (molitvi, branju Svetega pisma, prejemanju zakramentov …). V ospredju programa je veselo oznanilo, Jezus Kristus in Sveti Duh, ki ga pošilja in je z nami tudi in prav posebej po zakramentu svete birme. Starši in botri ste namreč vse pomembnejši dejavnik v krščanski vzgoji in pri tem vam bo priročnik v veliko pomoč.

Besedilo disertacije in priročnika je delo avtorice, ki kot teologinja ni le strokovno usposobljena za raziskovanje in delo na področju birmanske pastorale, ampak je hkrati tudi mati petih otrok, ki skupaj z možem in odraščajočimi otroki hodi po poti vere, upanja in ljubezni. To pomeni, da besedilo upošteva ne le znanstvena spoznanja, marveč tudi povsem praktične poudarke, ki so umeščeni v dinamike sodobnega družinskega življenja. Avtorica tako podaja besedilo priročnika na podlagi pridobljenega teološkega znanja, osebne vere in lastne izkušnje doživljanja božje bližine ter življenja žene in matere. Ob tem upošteva in podaja dovolj relevantnih pedagoških in psiholoških spoznanj, ki so značilna za dinamiko mladostniškega odraščanja. Prav v tem obdobju je namreč vzgoja zahtevna in zapletena, zato pa zlasti s strani staršev in botrov toliko bolj pomembna dejavnost.

Glavni poudarek in namen priročnika je v prebujanju zavesti, da kot starši in botri v Svetem Duhu prepoznamo dar Božje ljubezni do nas, saj smo ljubljeni in zastonjsko obdarovani od Boga. Zlasti za starše in botre je pomembno spoznanje, da imamo v Svetem Duhu najboljšega prijatelja, ki nas spremlja na poti življenja in nam pomaga tudi pri vzgoji naših odraščajočih otrok. Priprava na sveto birmo za starše in botre tako pomeni odpiranje Svetemu Duhu, da bo zakrament birme za vse resnično lahko (postal) zakrament Božje ljubezni. Kakor je Bog pripravljal Marijo za njeno poslanstvo, tako prek delovanja Svetega Duha usposablja tudi nas in nam po zakramentih ponuja svojo ljubezen in prijateljstvo. Tudi po birmi, zakramentu srečanja s Svetim Duhom, nam omogoča kamenček v mozaiku vedno bolj zrelega verovanja. Kot starši in botri smo povabljeni, da po vzoru matere Marije, sprejmemo Božje povabilo in pozitivno odgovorimo na ponujeno »roko« ljubezni in prijateljstva.

V naši veroizpovedi izrekamo: »Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina«. … Ni dovolj, da poznamo Duha, ampak ga moremo in moramo, kot Marija, sprejeti za vodnika svojih duš in učitelja notranjega, duhovnega življenja, ki nas uvaja v skrivnost Svete Trojice, saj nas lahko samo on odpre veri in nam pomaga, da jo v skladu s svojo vlogo, poklicanostjo in poslanstvom v polnosti živimo. Sveti Duh tudi danes deluje v Cerkvi in ti sadovi so obilni, le odpreti se jim moramo.

prof. ddr. Stanko Gerjolj

[1] Vesel Mušič, Polona. 2012. Birma – pečat Svetega Duha. Ljubljana: Salve.

Asset 4@3x

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič